江上吟

作者:李白

朝代:唐朝

江上吟原文

木兰之枻沙棠舟,玉箫金管坐两头;美酒樽中置千斛,载妓随波任去留。仙人有待乘黄鹤,海客无心随白鸥。屈平辞赋悬日月,楚王台榭空山丘。兴酣落笔摇五岳,诗成啸傲凌沧州;功名富贵若常在,汉水亦应西北流。

江上吟拼音解读

mù lán zhī yì shā táng zhōu ,yù xiāo jīn guǎn zuò liǎng tóu ;měi jiǔ zūn zhōng zhì qiān hú ,zǎi jì suí bō rèn qù liú 。xiān rén yǒu dài chéng huáng hè ,hǎi kè wú xīn suí bái ōu 。qū píng cí fù xuán rì yuè ,chǔ wáng tái xiè kōng shān qiū 。xìng hān luò bǐ yáo wǔ yuè ,shī chéng xiào ào líng cāng zhōu ;gōng míng fù guì ruò cháng zài ,hàn shuǐ yì yīng xī běi liú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

已邀请:

要回复问题请先登录注册