横江词六首

作者:李白

朝代:唐朝

横江词六首原文

其一人道横江好,侬道横江恶。[1]一风三日吹倒山,白浪高于瓦官阁。[2]其二海潮南去过浔阳,牛渚由来险马当。横江欲渡风波恶,一水牵愁万里长。其三横江西望阻西秦,汉水东连扬子津。[3]白浪如山那可渡,狂风愁杀峭帆人。其四海神来过恶风回,[4]浪打天门石壁开。[5]浙江八月何如此?[6]涛似连山喷雪来。[7]其五横江馆前津吏迎,向余东指海云生。郎今欲渡缘何事,如此风波不可行。其六月晕天风雾不开,[8]海鲸东蹙百川回。惊波一起三山动,公无渡河归去来。

横江词六首拼音解读

qí yī rén dào héng jiāng hǎo ,nóng dào héng jiāng è 。[1]yī fēng sān rì chuī dǎo shān ,bái làng gāo yú wǎ guān gé 。[2]qí èr hǎi cháo nán qù guò xún yáng ,niú zhǔ yóu lái xiǎn mǎ dāng 。héng jiāng yù dù fēng bō è ,yī shuǐ qiān chóu wàn lǐ zhǎng 。qí sān héng jiāng xī wàng zǔ xī qín ,hàn shuǐ dōng lián yáng zǐ jīn 。[3]bái làng rú shān nà kě dù ,kuáng fēng chóu shā qiào fān rén 。qí sì hǎi shén lái guò è fēng huí ,[4]làng dǎ tiān mén shí bì kāi 。[5]zhè jiāng bā yuè hé rú cǐ ?[6]tāo sì lián shān pēn xuě lái 。[7]qí wǔ héng jiāng guǎn qián jīn lì yíng ,xiàng yú dōng zhǐ hǎi yún shēng 。láng jīn yù dù yuán hé shì ,rú cǐ fēng bō bú kě háng 。qí liù yuè yūn tiān fēng wù bú kāi ,[8]hǎi jīng dōng cù bǎi chuān huí 。jīng bō yī qǐ sān shān dòng ,gōng wú dù hé guī qù lái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

已邀请:

要回复问题请先登录注册