哀江头(少陵野老吞声哭)

作者:杜甫

朝代:唐朝

哀江头(少陵野老吞声哭)原文

少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。
江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿?
忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。
昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。
辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。
翻身向天仰射云,一笑正坠双飞翼。
明眸皓齿今何在?血污游魂归不得。
清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。
人生有情泪沾臆,江水江花岂终极!
黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。

哀江头(少陵野老吞声哭)拼音解读

shǎo líng yě lǎo tūn shēng kū ,chūn rì qián háng qǔ jiāng qǔ 。
jiāng tóu gōng diàn suǒ qiān mén ,xì liǔ xīn pú wéi shuí lǜ ?
yì xī ní jīng xià nán yuàn ,yuàn zhōng wàn wù shēng yán sè 。
zhāo yáng diàn lǐ dì yī rén ,tóng niǎn suí jun1 shì jun1 cè 。
niǎn qián cái rén dài gōng jiàn ,bái mǎ jiáo niè huáng jīn lè 。
fān shēn xiàng tiān yǎng shè yún ,yī xiào zhèng zhuì shuāng fēi yì 。
míng móu hào chǐ jīn hé zài ?xuè wū yóu hún guī bú dé 。
qīng wèi dōng liú jiàn gé shēn ,qù zhù bǐ cǐ wú xiāo xī 。
rén shēng yǒu qíng lèi zhān yì ,jiāng shuǐ jiāng huā qǐ zhōng jí !
huáng hūn hú qí chén mǎn chéng ,yù wǎng chéng nán wàng chéng běi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

已邀请:

要回复问题请先登录注册