咏怀八十二首·其三十二

作者:阮籍

朝代:魏晋

咏怀八十二首·其三十二原文

朝阳不再盛,白日忽西幽。
去此若俯仰,如何似九秋。
人生若尘露,天道邈悠悠。
齐景升丘山,涕泗纷交流。
孔圣临长川,惜逝忽若浮。
去者余不及,来者吾不留。
愿登太华山,上与松子游。
渔父知世患,乘流泛轻舟。

咏怀八十二首·其三十二拼音解读

cháo yáng bú zài shèng ,bái rì hū xī yōu 。
qù cǐ ruò fǔ yǎng ,rú hé sì jiǔ qiū 。
rén shēng ruò chén lù ,tiān dào miǎo yōu yōu 。
qí jǐng shēng qiū shān ,tì sì fēn jiāo liú 。
kǒng shèng lín zhǎng chuān ,xī shì hū ruò fú 。
qù zhě yú bú jí ,lái zhě wú bú liú 。
yuàn dēng tài huá shān ,shàng yǔ sōng zǐ yóu 。
yú fù zhī shì huàn ,chéng liú fàn qīng zhōu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

已邀请:

要回复问题请先登录注册