咏怀六首

作者:庾信

朝代:南北朝

咏怀六首原文

其一
楚材称晋用,
秦臣即赵冠。
离宫延子产,
羁旅接陈完。
寓卫非所寓,
安齐独未安。
雪泣悲去鲁,
凄然忆相韩。
唯彼穷途恸,
知余行路难。

其二
畴昔国土遇,
生平知己恩。
直言珠可吐,
宁知炭欲吞。
一顾重尺璧,
千金轻一言。
悲伤刘孺子,
凄怆史皇孙。
无因同武骑,
归守霸陵园。

其三
榆关断音信,
汉使绝经过。
胡笳落泪曲,
羌笛断肠歌。
纤腰减束素,
别泪损横波。
恨心终不歇,
红颜无复多。
枯木期填海,
青山望断河。

其四
摇落秋为气,
凄凉多怨情。
啼枯湘水竹,
哭坏杞梁城。
天亡遭愤战,
日蹙值愁兵。
直虹朝映垒,
长星夜落营。
楚歌饶恨曲,
南风多死声。
眼前一杯酒,
谁论身后名。

其五
周王逢郑忿,
楚后值秦冤。
梯冲已鹤列,
冀马忽云屯。
武安檐瓦振,
昆阳猛兽奔。
流星夕照镜,
烽火夜烧原。
古狱饶冤气,
空亭多枉魂。
天道或可问,
微兮不忍言。

其六
日色临平乐,
风光满上兰。
南国美人去,
东家枣树完。
抱松伤别鹤,
向镜绝孤鸾。
不言登陇首,
唯得望长安。

咏怀六首拼音解读

qí yī
chǔ cái chēng jìn yòng ,
qín chén jí zhào guàn 。
lí gōng yán zǐ chǎn ,
jī lǚ jiē chén wán 。
yù wèi fēi suǒ yù ,
ān qí dú wèi ān 。
xuě qì bēi qù lǔ ,
qī rán yì xiàng hán 。
wéi bǐ qióng tú tòng ,
zhī yú háng lù nán 。

qí èr
chóu xī guó tǔ yù ,
shēng píng zhī jǐ ēn 。
zhí yán zhū kě tǔ ,
níng zhī tàn yù tūn 。
yī gù zhòng chǐ bì ,
qiān jīn qīng yī yán 。
bēi shāng liú rú zǐ ,
qī chuàng shǐ huáng sūn 。
wú yīn tóng wǔ qí ,
guī shǒu bà líng yuán 。

qí sān
yú guān duàn yīn xìn ,
hàn shǐ jué jīng guò 。
hú jiā luò lèi qǔ ,
qiāng dí duàn cháng gē 。
xiān yāo jiǎn shù sù ,
bié lèi sǔn héng bō 。
hèn xīn zhōng bú xiē ,
hóng yán wú fù duō 。
kū mù qī tián hǎi ,
qīng shān wàng duàn hé 。

qí sì
yáo luò qiū wéi qì ,
qī liáng duō yuàn qíng 。
tí kū xiāng shuǐ zhú ,
kū huài qǐ liáng chéng 。
tiān wáng zāo fèn zhàn ,
rì cù zhí chóu bīng 。
zhí hóng cháo yìng lěi ,
zhǎng xīng yè luò yíng 。
chǔ gē ráo hèn qǔ ,
nán fēng duō sǐ shēng 。
yǎn qián yī bēi jiǔ ,
shuí lùn shēn hòu míng 。

qí wǔ
zhōu wáng féng zhèng fèn ,
chǔ hòu zhí qín yuān 。
tī chōng yǐ hè liè ,
jì mǎ hū yún tún 。
wǔ ān yán wǎ zhèn ,
kūn yáng měng shòu bēn 。
liú xīng xī zhào jìng ,
fēng huǒ yè shāo yuán 。
gǔ yù ráo yuān qì ,
kōng tíng duō wǎng hún 。
tiān dào huò kě wèn ,
wēi xī bú rěn yán 。

qí liù
rì sè lín píng lè ,
fēng guāng mǎn shàng lán 。
nán guó měi rén qù ,
dōng jiā zǎo shù wán 。
bào sōng shāng bié hè ,
xiàng jìng jué gū luán 。
bú yán dēng lǒng shǒu ,
wéi dé wàng zhǎng ān 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

已邀请:

要回复问题请先登录注册