咏怀八十二首·其七十九

作者:阮籍

朝代:汉朝

咏怀八十二首·其七十九原文

林中有奇鸟,自言是凤凰。
清朝饮醴泉,日夕栖山冈。
高鸣彻九州,延颈望八荒。
适逢商风起,羽翼自摧藏。
一去昆仑西,何时复回翔。
但恨处非位,怆悢使心伤。

咏怀八十二首·其七十九拼音解读

lín zhōng yǒu qí niǎo ,zì yán shì fèng huáng 。
qīng cháo yǐn lǐ quán ,rì xī qī shān gāng 。
gāo míng chè jiǔ zhōu ,yán jǐng wàng bā huāng 。
shì féng shāng fēng qǐ ,yǔ yì zì cuī cáng 。
yī qù kūn lún xī ,hé shí fù huí xiáng 。
dàn hèn chù fēi wèi ,chuàng lǎng shǐ xīn shāng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

已邀请:

要回复问题请先登录注册